Povinnosti provozovatelů kotlů v rodinných a bytových domech

14.Červen 2017 2 komentáře Kotle-kamna

Na majitele plynových kotlůa kotlů na pevná paliva se vztahují zákonné povinnosti související s provozem těchto zařízení.Za tímto účelem rozlišujeme revize a kontroly (servisní prohlídky)kotlů a čištění a kontroly spalinových cest. Konkrétní povinnosti provozovatelů vyplývají jednak ze způsobu vytápění, jednak z instalovanéhovýkonudaného kotle.

My se zaměříme napřehled legislativních předpisů, které platí pro rodinné a bytové domy s výkonem instalovaného kotle nižším než 50 kW. Tato hranice výkonu kotlů byla zvolena z důvodu, že se na provoz kotlů s instalovaným výkonem menším než 50 kW nevztahuje povinnost zabezpečit provoz kvalifikovanou obsluhou, tj. obsluhou s topičským průkazem. U bytových domů se tato povinnost vztahuje na domy využívané alespoň částečně ke komerční činnosti v pronajatých prostorách. Pro kotle vyšších výkonů platí mimo uvedených ještě některé další předpisy z oblasti bezpečnosti práce a hospodárnosti provozu.

Povinnost pravidelných kontrol se nevztahuje na majitele elektrokotlů, protože tyto kotle mají jednodušší konstrukci a neprobíhá v nich žádný proces spalování.

Kotle na pevná paliva, zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší

Kotle na pevná paliva používá v ČR k vytápění a přípravě teplé vody více než 500 tisíc domácností. Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. stanovuje provozovatelům kotlů na pevná paliva napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu zákonnou povinnostprovádět pravidelné kontroly technického stavu a provozu (revize).Nařízení se týká všech kotlů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10 kW až 300 kW včetně, bez ohledu na rok výroby či datum instalace.Pokud byl kotel uveden do provozu kdykoliv před 31.12.2016, vztahovala se povinnost provedení první revizní kontroly nejpozději k tomuto datu. Zákon se vztahuje i na krbové vložky.

Kde zjistíme tepelný příkon příslušného kotle? Zpravidla nikde. Tepelný příkon je veličinou, kterou si musíme odvodit sami, neboť ji výrobci kotlů na zařízeních obvykle neuvádějí. Jedná se o podíl výkonu a účinnosti. Tepelný výkon v kW nalezneme na štítku kotle, případně v návodu na obsluhu, ve kterém je zároveň uvedena i jeho účinnost.

Kontrolu kotle by měla provádět odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem daného zařízení. Seznam kontrolorů bývá uveřejněn na webových stránkách výrobců konkrétních kotlů. Pokud výrobce zanikl nebo se jedná o zařízení nezjistitelného původu, provede revizní kontrolu technik proškolený na obdobný typ výrobku. Dalšími možnostmi, kdezískat kontakt na proškoleného technika je internetový seznam techniků Asociace podniků topenářské techniky(www.aptt.cz),nebo seznam vedený Klastrem Česká peleta(www.topenaridotace.cz).

Jak probíhá revize kotle? Revizní technik zkontroluje celý kotel, tzn. jeho celistvost a těsnost, řídicí jednotku, regulátor a havarijní termostat, případně podávací zařízení a sklad paliva. Kontrola trvá zpravidla hodinu a její cena se pohybuje od 600,-Kč (bez nákladů na cestu). Kotel musí být před kontrolou ve studeném stavu. Technik v rámci kontroly zatopí, proto by mělo být připraveno dostateční množství předepsaného paliva. Výsledkem kontroly je zpráva, kterou technik na místězhotoví a předá majiteli. Povinností revizního technika je kromě kontrolní činnosti činnost poradenská a konzultační, směřující k bezproblémovému a hospodárnému používání kotle. Revizní kontrola musí být prováděna v intervalu dvou let.V případě zanedbání této povinnosti a nemožnosti předložit doklad o provedení revizní kontroly příslušným úřadům může být provozovateli udělena pokuta až do výše 20 tisíc korun. V případě spalování zakázaných paliv je horní hranice sankce ještě vyšší, a to až do výše 50 tisíc korun.

Plynové kotle, Vyhláška č. 85/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení

Provozovatelé plynových zařízení, která jsou v osobním užívání občanů, nemají zákonnoupovinnost provádět revize a kontroly. Přesto výrobci kotlů doporučujíobjednata realizovat jednou za rok servisní prohlídku kotle, která by se měla týkat především jeho seřízení a vyčištění. I takováto servisní prohlídka by měla být prováděna výhradně proškoleným technikem. Pravidelná údržba kotle zamezí nárůstu spotřeby, omezí množství emisí a zároveň je nutná pro zvýšení celkové životnosti zařízení. Výrobci nových kotlů navíc mohou mít tuto prohlídku uvedenou jako podmínku platnosti zákonné záruční lhůty.

Pokud jde o kotle, které jsou provozovány v domech využívaných pro komerční činnost (pronajaté prostory), má jejich majitel zákonnou povinnostnechat provést:

-každoročně kontrolu zařízení, o výsledku kontroly bude učiněn zápis;

-jednou za tři roky revizi, při které odborný technik zjistí těsnost rozvodů plynu a připojených zařízení, o výsledku bude rovněž učiněn zápis;

-provozní revizi v případech vyjmenovaných vyhláškou.

Účelem kontrol a revizí je zjistit, zda stav provozovaného zařízení odpovídá požadavkům bezpečnosti práce a technických zařízení a požadavkům požární bezpečnosti.

Spalinové cesty, Vyhláška č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

Zákonnou povinností provozovatelů kotlů na pevná, plynná i kapalná paliva je pravidelná údržba spalinových cest.

V případě kotlů určených pro pevná paliva, jejichž výkon je menší než 50 kW, jsou majitelé povinni čistit spalinové cesty třikrát za rok, pokud se jedná o sezónní provoz tak dvakrát za rok. Majitel může provádět čištění sám, ale i tak má povinnost nechat jednou za rok provést kontrolu spalinových cest příslušným odborníkem ? kominíkem nebo revizním technikem spalinových cest.

U kotlů na plynná paliva platí zákonná povinnost provádět každoročně čištění a odbornou kontrolu spalinových cest.

 

Termíny čištění a kontrol spalinových cest jsou v následující tabulce.

 

Výkon připojeného spotřebiče paliv Činnost Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné Kapalné Plynné
Celoroční provoz Sezónní provoz Celoroční provoz Sezónní provoz
do 50 kW včetně Čištění spalinové cesty 3 × za rok 2 × za rok 2 × za rok 1 × za rok 1 × za rok
Kontrola spalinové cesty 1 × za rok 1 × za rok 1 × za rok
nad 50 kW Čištění a kontrola spalinové cesty 2 × za rok 1 × za rok 1 × za rok

 

Servisní protokoly je třeba uschovat

Návštěvy servisních techniků a kominíků je potřeba umět doložit příslušnými protokoly a úkonech provedených v nemovitostech. Pokud majitel nedodrží předepsané povinnosti, vystavuje se riziku úředního postihu a též mu nemusí být vyplaceno plnění, kdyby došlo k pojistné události. Navíc je provoz neseřízeného kotle značně neekonomický a v krajním případě může ohrozit i bezpečnost a zdraví.

Bezplatné a nezávislé poradenství Energy Centre České Budějovice (ECČB)

Poradenské středisko Energy Centre České Budějovice každoročně poskytne bezplatnou konzultaci zhruba tisícovce klientů a velké procento těchto dotazů se týká právě vytápění. Mezi nejčastěji diskutovaná témata týkající se vytápění zdaleka nepatří pouze volba či výměna zdroje, využití obnovitelných zdrojů energie a možnost získání státní podpory např. ve formě kotlíkových dotací nebo Nové zelené úsporám, ale i otázky vyplývající z běžného provozu a legislativy s ním spojené. Konzultace probíhají formou osobních setkání nebo prostřednictvím emailových a telefonických porad. Bližší informace získáte na www.eccb.cz,

na konzultaci se můžete objednat na tel.číslech 387 312 580, 773 124 580 nebo 800 383 838 (bezplatná linka – záznamník).

Sdílejte:

Komentáře

  1. Marcela Loučková napsal:

    Dobrý den, jak často se musí provádět revize plynového kotle v bytě? děkuji Loučková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Visit Us On FacebookVisit Us On Twitter