Vyhledat:

Zadávání zakázek novou metodikou Design&Build – šikovný manuálporadí, jak na to

Aliance Šance pro budovy a Asociace poskytovatelů energetických služeb vytvořily nejen pro Operační program Životní prostředí (OPŽP) přehledný manuál, jak postupovat při zadávání projektů určených k výstavbě či rekonstrukci metodou dodávky Design&Build se zaměřením na minimalizaci celkových nákladů životního cyklu budovy.Manuál se soustředí na klíčové body tohoto postupu při zadávání zakázeka na změny a výhody, které přináší oproti stávající praxi. Zároveň radí, na co si dát pozor a čemu věnovat zvýšenou pozornost tak, aby byl proces realizace projektu, od samotného zadání až po hotové dílo a jeho budoucí provoz, co nejefektivnější a ušetřil zadavateli čas i peníze.

 

Metoda Design & Build je určená pro zadavatele veřejných zakázek, přičemž je možné ji přiměřeně použít i při přípravě a realizaci projektů v privátní sféře. Oproti stávající praxi přináší řadu změn a výhod, a to zejména v podobě přenesení odpovědnosti za přípravu projektové dokumentace a její naplnění částečně či zcela na zhotovitele. Díky tomu mají objednatelémimo jiné vyšší jistotu zachování nabídkové ceny a dodržení stanoveného termínu dokončení stavby. Napomáhá tak k zefektivnění procesu i k jeho větší přehlednosti.„Zadávání zakázek formou Design & Build představuje komplexní přístupk výstavbě šetrných budov či jejich kompletní rekonstrukci a modernizaci, v rámci níž se počítá s celkovou renovací energetického hospodářství daného objektu. Vzhledem ke své obsáhlosti je zpracovaná metodika vítaným pomocníkem,jenž pomůže zadavatelůmse v této problematice rychleji a snadněji zorientovat.A pomůže jim vybrat vhodnou firmu, která bude schopna zakázku realizovat kvalitně a ve vztahu k technologickým úsporným řešením nést i potřebnou odpovědnost za následný provoz a údržbu stavby,“zdůvodňuje přínos manuálu projektový manažer České rady pro šetrné budovy Petr Zahradník.

 

Vyšší garance ceny a dodržení termínu

Při zadávání projektů metodouDesign&Build nese odpovědnostza zpracování projektové dokumentace a celkovou kvalitu provedení zcela či částečně zhotovitel stavby. V praxi to znamená, že objednatel v zadání definuje pouze účel, standardy a výkonová kritéria, tedy vlastnosti, které by stavba z hlediska energetické náročnosti, kvality vnitřního prostředí a rozsahu funkcí měla splňovat. Za dodržení těchto požadavkůovšem následně odpovídá realizační firma. Díky tomu, že za zpracování projektové dokumentace je zodpovědný sám zhotovitel, nemůže se později odvolávat na případné chyby v ní obsažené.Objednatel má tak nejen vyšší jistotu, že nabídková cena bude zachována, ale zároveň že projekt bude dokončen ve smluveném termínu.Případná rizika a výrazně vyšší míru odpovědnosti tedy nese právě realizátor stavby, cožmůže zohlednit v cenové nabídce či jím nabízeném technickém řešení. Na druhou stranu má ale zhotovitel díky metodě Design&Buildoproti dosavadní praxi větší inovační potenciál a pole působnosti pro dosažení lepšího řešení.„Věříme, že nová metodika bude velkou pomocí pro zadavatele z řad státní a veřejné správy. Lze ji využít i při zadávání projektů podporovaných dotací z Operačního programu Životního prostředí v rámci prioritní osy 5 v oblasti energetických úspor. Česká rada pro šetrné budovy navíc v letošním roce chystá několik školení pro odpovědné pracovníky z veřejné správy. Ve vztahu k zákonu o zadávání veřejných zakázek není cílem metodiky Design & Build dát komplexní návod na přípravu a provedení zadávacího řízení, ale upozornit na nejdůležitější části procesu, které mají vliv na úspěšnou realizaci staveb a jejich následné provozování,“ dodává Petr Zahradník.

 

Manuál k metodice Design & Build je ke stažení na stránkách OPŽP zde.

 

 

 

NOVÁ METODIKA DESIGN& BUILD PODROBNĚJI:

 

Odbornost týmů a výběr zhotovitele

Kvůli komplexnosti přístupuDesign&Build je nutnépečlivě dbát na kompetentnost přípravného týmu zadavatele a současně na odbornost, kvalitu a finanční stabilitu realizačního týmu zhotovitele. V tomto ohledu je podstatná nejen profesní způsobilost realizátora, ale také jeho ekonomická a technická kvalifikace. K výběru vhodné firmy a vyhodnocení nabídek objednateli slouží jím přesně definována hodnotící kritéria, která by měla zahrnovat především aspekty ekonomické výhodnosti a kvality, včetně funkčních vlastností a inovačního potenciálu. „Projekty zadávané metodou Design&Buildvšak bývají specifické tím, že k naplnění některých požadavků stanovených objednatelem mohou být navrhována různá technická řešení a vzhledem k jejich odlišnosti nelze v některých případech předem přesněstanovit požadavky na technické provedení stavby. Proto je důležité, aby proces výběru realizačního týmu umožnil ověřit nabízená technická řešení a doladit případné nesrovnalosti,“ doplňuje Ivo Slavotínek, předseda Asociace poskytovatelů energetických služeb.

 

Volbavhodného provozního modelu

Vzhledem k tomu, že se metoda Design &Build pojí k výstavbě a rekonstrukcím počítajícím s komplexním řešením energetického hospodářství objektu, je důležité probudoucí provoz budovy a zajištění její energetické účinnostivybrat vhodnýprovozní model.Jeho volbase odvíjí od požadovaných výkonových parametrů a umožňuje rozložit odpovědnost a rizika mezi zhotovitele a zadavatele při provozu budovy podle potřeb objednatele.Jednotlivé modely se tedy ve výsledku liší právě rozsahemodpovědnosti a rizik.Zatímco v případě jednoduchého modelu je za provoz budovy po ověření vybraných výkonových parametrů a přejímce zodpovědný sám objednatel, u pokročilého odpovídá za provádění následného energetického managementu a ověřování parametrů dlouhodobě i po předání objektuzhotovitel. „MetodaDesign&Buildvšak klade ze své podstaty vyšší požadavky na funkci stavby a související technologické vybavení. Z tohoto důvodu je vhodné využívat třetí tzv. komplexní model. V jeho případě totiž realizační firma vedle energetického managementu zodpovídá i za technický facility management a dlouhodobé ověřování vlastností stavby z hlediska jejich účinnosti,“ vysvětluje Ivo Slavotínek.

 

Shrnutí hlavních bodů Design&Build:

 • DB je metodou dodávky výstavbových projektů, která je charakteristická tím, že je odpovědnostza zpracování projektové dokumentace projektu přenesena zcela, nebo částečně, na zhotovitelestavby.
 • U projektů DB je vyšší jistota dodržení nabídkové ceny, která nebude ovlivněna změnami v projektovédokumentaci provedené zhotovitelem při realizaci díla a je možné rychlejší zahájení realizaces možností překrývání fáze projektování a realizace, tedy i rychlejší zprovoznění.
 • Projekty DB jsou vhodné jak pro novostavby, tak pro komplexní rekonstrukci a modernizaci budov, určující je rozsah požadovaných funkcí budovy a s tím související rozsah technologického vybaveníbudovy.
 • V důsledku zvýšených nároků na přípravu zadání projektu DB se bude jednat nejčastější o projektyvelikosti investice 50 mil. Kč a více.
 • Volba vhodného provozního modelu (jednoduchý provozní model, pokročilý provozní model,komplexní provozní model) je jedním z nezbytných předpokladů pro dosažení cílových výkonovýchparametrů u projektů DB a zajištění jejich funkčnosti.
 • Nezbytným předpokladem pro naplnění požadovaných standardů energetické účinnosti a nízkýchprovozních nákladů při vysokém funkčním standardu a komfortním užívání budovy či objektu jestanovení vhodných výkonových parametrů.
 • Příprava projektů DB klade zvýšené nároky na přípravný tým zadavatele. Vhodné složení, kvalitaa zkušenost přípravného týmu zadavatele jsou důležitým a nezbytným předpokladem pro úspěšnourealizaci projektů DB.
 • Při realizaci projektů DB jsou zvýšená rizika přenesena na zhotovitele. Výběr kvalitního a zodpovědnéhozhotovitele, který je schopen tato rizika unést, klade zvýšené nároky na přípravu podmínekzadávacího řízení ohledně jeho výběru.
 • Povinnost zajistit splnění kvalifikace zhotovitele a požadovaných výkonových parametrů předloženýchzhotovitelem v rámci jeho nabídky v zadávacím řízení je nezbytné promítnout do smluvníchpodmínek projektů DB.
 • Je nezbytné zajistit ověřování plnění výkonových parametrů při realizaci a provozu projektů DB.
 • Metody DB lze využít při realizaci projektů podporovaných z OPŽP pro prioritní osu 5 (oblast energetických úspor) 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *