Vyhledat:

Do konce veřejných konzultací k revizi Pokynů pro podporu v oblasti klimatu, energetiky, a životního prostředí zbývají poslední dny

Jednotlivci, asociace i samosprávy či veřejné a soukromé subjekty mají poslední možnost zapojit se do veřejné konzultace k revizi Pokynů pro podporu v oblasti klimatu, energetiky a životního prostředí CEEAG ( v orig. Climate, Energy, and Environmental Aid Guidelines). Revidované pokyny mají nahradit současné Pokyny pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky na období 2014–2020 (EEAG), jejichž platnost vyprší 31. prosince 2021. Veřejná konzultace byla spuštěna 7. června, a zájemci se do ní mohou zapojit do  2. srpna 2021. Potřeba revidovat stávající dokument vyplývá kromě konce platnosti původních pokynů především z přijetí Zelené dohody pro Evropu. Ta stanovila nové priority, jako například dekarbonizaci energetiky či podporu čisté mobility. Stávající pravidla by tyto nové priority už nemohla dostatečně reflektovat. Z toho důvodu jsou hlavními body revize rozšíření působnosti pokynů na nové oblasti a technologie, které mohou přispět k naplnění cílů Zelené dohody. Důležitost adaptovat se na nově stanovené cíle reflektuje i zkrácená doba pro konzultace (8 týdnů místo běžných 12).  Pro včasné a úspěšné naplnění stanovených cílů je třeba revidované Pokyny včas implementovat.

Komunity jsou nepostradatelnou součástí energetické tranzice

Důležitost a stanovení obecného rámce pro energetické komunity EU deklarovala ve směrnici o podpoře obnovitelných zdrojů energie (RED II) 2018/2001. Její článek č. 22 (7) členským státům ukládá zohlednit “zvláštnosti společenství pro obnovitelné zdroje při vypracování režimů podpory, aby jim umožnily soutěžit  o podporu za stejných podmínek jako ostatním účastníkům trhu.”

Směrnice 2019/944 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou pak oblast komunitní energetiky dále upravuje. Článek 1 (46) říká: “Občanská energetická společenství představují vzhledem ke své členské struktuře, požadavkům na správu a účelu nový druh subjektu. Měly by mít možnost fungovat na trhu za rovných podmínek, aniž by byla narušena hospodářská soutěž, a měla by se na ně nediskriminačním a úměrným způsobem vztahovat práva a povinnosti, které se vztahují na ostatní elektroenergetické podniky.”

Z uvedených citací vyplývá, že by státy měly komunitám umožnit působit v energetickém systému a co nejvíce usnadnit integraci komunit do energetického trhu. Dále lze identifikovat požadavek vzít při vytváření podpůrných schémat do úvahy překážky, kterým by komunity mohly při soutěžení o podporu čelit. V praxi by pak komunitám mělo být umožněno fungovat nediskriminačním způsobem s ohledem na ostatní účastníky trhu.

Proč se do konzultace zapojit?

Uvedené směrnice nicméně neobsahují konkrétní pravidla, která by členské státy měly vzít v potaz při vytváření pravidel státní podpory. Je tudíž buď na samotných státech, aby v souladu s evropskou legislativou vytvořili příslušné programy (touto cestou se vydalo například Irsko), nebo se budou moci řídit právě revidovanými Pokyny.

Pokud ovšem vstoupí v platnost současná verze návrhu Pokynů, státy se ocitnou bez podpůrných opatření při vytváření těchto programů. Současný návrh podoby Pokynů totiž problematiku komunitní energetiky vůbec neeviduje. Bez příslušného nastavení podpory komunit nelze  prudký rozvoj komunitní energetiky v EU očekávat. Uvádíme proto několik bodů, jejichž implementace do revidované verze Pokynů pomůže udat směr pro energetické komunity.

CEEAG by mělo:

Vydat taková ustanovení, které budou vyzdvihovat jedinečné postavení komunit na trhu coby nekomerčních subjektů

Vzít v potaz otázku účasti komunitních projektů v aukcích, především v porovnání s ostatními účastníky trhu

V souladu s výše uvedenými směrnicemi poskytnout jasný rámec, který usnadní integraci komunit do národního tržního prostředí

Zdůraznit pozitivní sociální dopady komunitní energetiky a promítnout je do pravidel státní podpory

V případě, že komunity navzdory požadavkům na členské státy nebudou v revidované verzi CEEAG akcentovány, mohly by státy zůstat v nejistotě při jejich širší implementaci, právě z důvodu absence jakýchkoliv pokynů pro vytváření státní podpory. Jak již bylo řečeno, energetické komunity pro mnohé státy, včetně ČR, představují nového hráče na trhu. Jsou proto nutné zcela jasné pokyny k vytvoření podpůrných finančních schémat a nástrojů. Konkrétně je ve hře otázka účasti či udělení výjimky pro účast komunit v aukcích. Bez efektivní formy podpory by mohla nastat situace, kdy v ČR rozvoj komunitní energetiky ani nezačne. Ta by přitom měla hrát důležitou roli při nadcházející dekarbonizaci energetiky a dosažení uhlíkové neutrality.

Jak se do konzultace zapojit?

Pokud chcete přispět do konzultace, a jste občan nebo NGO, klikněte zde *

Pokud chcete přispět do konzultace za asociaci či organizaci, klikněte zde *

Pokud chcete přispět do konzultace za soukromou společnost, klikněte zde *

Pokud chcete přispět do konzultace za veřejný subjekt, klikněte zde *

Veškeré informace týkající se konzultace naleznete na webových stránkách Evropské komise. Na stejné stránce budou po konzultaci jednotlivé příspěvky zveřejněny. Dokument je přístupný i v české jazyce.

Autor: David Blažek, expertní skupina Frank Bold

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *