Vyhledat:

Mikrozdroj (zdroj do 10 kW provozovaný bez licence)

Novela energetického zákona provedená zákonem č. 131/2015 Sb., účinná od 1. 1. 2016, vám umožňuje provozovat za zákonem stanovených podmínek ve vašem odběrném místě výrobnu o instalovaném výkonu do 10 kW bez licence na výrobu elektřiny, pokud v odběrném místě není připojena jiná výrobna.

Nová vyhláška č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, ve znění pozdějších předpisů, umožňuje připojení mikrozdrojů k distribuční soustavě v následujících režimech:

Pokud nesplňujete speciální podmínky pro připojení mikrozdroje a jeho provozování bez licence, postupujte v souladu se standardními podmínkami pro připojení výroben, které naleznete zde

Žadatel o připojení mikrozdroje může při splnění níže uvedených podmínek provést ve svém odběrném místě instalaci mikrozdroje a následně pouze požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o změnu smlouvy o připojení, jejíž uzavření jej opravňuje uvést mikrozdroj do provozu.

Podmínky pro zjednodušený proces připojení mikrozdroje (§ 16 vyhl. č. 16/2016 Sb.):

 • vztahuje se pouze na připojení k distribuční soustavě z hladiny nízkého napětí (v již existujícím odběrném místě)
 • instalovaný výkon mikrozdroje nepřesáhne 10 kW
 • v odběrném místě není již připojena jiná výrobna
 • žadatel bude elektřinu vyrábět pouze pro vlastní spotřebu (v odběrném místě) a elektřina nebude dodávána do sítě (případná neoprávněná dodávka do distribuční sítě bude penalizována v souladu s odst. 3.28 cenového rozhodnutí ERÚ), tzn. že hodnota rezervovaného výkonu je vždy rovna 0
 • hodnota impedance proudové smyčky v místě připojení k distribuční síti, jejíž změření zajišťuje na své náklady žadatel, musí být menší než:
  • 0,47 Ω pro mikrozdroje do 16 A na fázi (odpovídá celkovému instalovanému výkonu nejvýše 10 kW při 3fázovém připojení nebo 3,7 kW při 1fázovém připojení)

nebo

 • 0,75 Ω pro mikrozdroje do 10 A na fázi (odpovídá celkovému instalovanému výkonu nejvýše 6,9 kW při 3fázovém připojení nebo 2,3 kW při 1fázovém připojení)
  (Pozn.: V případě naměření vyšších hodnot než povolených je nutné postupovat dle návodu níže.)
 • provoz mikrozdroje musí být v souladu s Pravidly provozování distribuční soustavy (Příloha č. 4) a s ustanovením navazujících technických norem

Žádost o uzavření/změnu smlouvy nám zasílejte na vyplněném a podepsaném formuláři Žádost o uzavření/změnu smlouvy o připojení v souvislosti s připojením mikrozdroje (nn) spolu s doložením všech povinných příloh na adresu Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň, e-mailem na info@cezdistribuce.cz nebo osobně předejte na některém ze široké sítě našich kontaktních míst. Dovolujeme si Vás upozornit, že bez řádně uzavřeného smluvního vztahu zahrnujícího i technické podmínky pro připojení mikrozdroje nemůžete ve Vašem odběrném místě tento mikrozdroj připojit (provozovat). Nedodržení tohoto ustanovení je přestupkem podle energetického zákona podle § 90 odst. 1 písm. g a může být sankcionováno.

Před podáním žádosti o změnu smlouvy o připojení v souvislosti s připojením mikrozdroje je nutné, v případě potřeby, realizovat na vlastní náklady úpravy elektroměrového rozvaděče tak, aby byly pro montáž elektroměru typu B zajištěny požadované rozměry v souladu s Připojovacími podmínkami pro odběry C, D (kapitola 8). Při montáži může být ověřena i Vámi předaná naměřená hodnota impedance.

V případě, že požadujete nenulovou hodnotu rezervovaného výkonu nebo budou před instalací mikrozdroje v odběrném místě naměřeny hodnoty impedance, které překračují výše povolené mezní hodnoty, nelze uplatnit postup zjednodušeného procesu připojení a instalaci mikrozdroje je možné zahájit až standardním posouzení možnosti připojení, v takovém případě podejte svou žádost na formuláři Žádost o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí spolu s doložením všech povinných příloh na adresu Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň, e-mailem na info@cezdistribuce.cz nebo osobně předejte na některém z našich kontaktních míst. Dovolujeme si Vás upozornit, že bez řádně uzavřeného smluvního vztahu a doložení splnění veškerých podmínek (včetně prvního paralelního připojení) nemůžete ve Vašem odběrném místě tento mikrozdroj připojit (provozovat). Nedodržení tohoto ustanovení je mj. přestupkem podle energetického zákona podle § 90 odst. 1 písm. g a může být sankcionováno.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *