Vyhledat:

Odpojování bytových domů od otopných soustav

Stále se vyskytují snahy bytových domů odpojovat otopné soustavy domu od systémů centrálního zásobování teplem (CZT). Velmi častou variantou je přechod k domovním kotelnám na zemní plyn. Důvodem takových snah jsou zkreslené informace o možném snížení nákladů na vytápění. V daném případě je většinou porovnáván náklad na palivo vycházející pouze z ceny zemního plynu s celkovou cenou provozu stávající otopné soustavy vyjádřenou v ceně 1 GJ. Při tomto porovnávání nejsou ale uváděny další náklady a povinnosti spojené s provozem plynových kotlů.

Pro kotelny s instalovaným výkonem do 50 kW je nutno určit zodpovědnou osobu seznámenou s obsluhou kotlů a bezpečností provozu.

Při instalovaném výkonu jednoho kotle vyšším než 50 kW je nutno postupovat podle vyhlášky ČÚBP č. 91/1993. Obsluhu může provádět pouze topič s odpovídající kvalifikací – topičskými zkouškami Pro kotelnu musí být zpracován provozní řád, musí být veden kotelní deník a musí být plněny další povinnosti stanovené vyhláškou.

S provozem kotelny pak souvisí nejen další povinnosti a také další náklady. Jedná se zejména o náklady na předepsané pravidelné kontroly, prohlídky a revize podle platných vyhlášek a o odměnu obsluhy. Nemalou položkou budou i odpisy z ceny instalovaných kotlů. Tyto položky zvyšují cenu tepla. Nejsou jednorázové, ale periodicky se opakují v termínech stanovených jednotlivými předpisy.

Jedním z prvních nákladů, které souvisejí s odpojením domu od soustavy zásobování teplem je  náklad na vlastní odpojení. Úhradu nákladů vzniklých s odpojením stanovuje zákon č. 458/2000 Sb. – energetický zákon v platném znění, který v § 77 odst. (5) uvádí:

 

(5) Změna způsobu dodávky nebo změna způsobu vytápění může být provedena pouze na základě stavebního řízení se souhlasem orgánů ochrany životního prostředí a v souladu s územní energetickou koncepcí. Veškeré vyvolané jednorázové náklady na provedení těchto změn a rovněž takové náklady spojené s odpojením od rozvodného tepelného zařízení včetně odstranění tepelné přípojky nebo předávací stanice uhradí ten, kdo změnu nebo odpojení od rozvodného tepelného zařízení požaduje.

 

Odpojení musí být provedeno prokazatelně, demontáží měřícího zařízení – průtokoměru a zaslepením přípojky, nejlépe zavařením, případně instalací slepé příruby. Pouhé uzavření přívodních armatur je zcela nedostačující.

Vlastní odpojení může být provedeno na dvou místech otopné soustavy.

 • Na vstupu teplovodní přípojky do vytápěného objektu. Tento způsob vyžaduje:

– vypuštění otopné soustavy, nebo její části

– demontáž měřícího zařízení – průtokoměru a snímačů teploty

– zaslepení přípojky

– opětovné napuštění soustavy upravenou vodou

– vyvážení otopné soustavy odbornou firmou. O výsledku je nutno sepsat zápis.

Náklady na uvedené práce, vyvolané odpojením, hradí podle uvedené části zákona ten, kdo odpojení požaduje.

Tento způsob je technicky jednoduchý. Má však nevýhodu v tom, že ponechává přípojku připojenou k soustavě mezi hlavním rozvodem a místem odběru. Přípojka bude trvalým odběratelem tepla. Tato spotřeba tepla by nebyla hrazena a poškozovala by tak zbylé odběratele.

 • V místě odbočení domovní přípojky od hlavního rozvodu. Tento způsob vyžaduje

–  zemní práce spojené s odkrytím místa odbočení

– vypuštění otopné soustavy nebo její části

– odstranění části tepelné izolace, mechanické odpojení přípojky a zaslepení místa odpojení

– opravu tepelné izolace

– opětovné napuštění soustavy upravenou vodou

– demontáž měřícího zařízení – průtokoměru a snímačů teploty

– provedení zkoušky těsnosti. O výsledku je nutno sepsat zápis.

– vyvážení otopné soustavy odbornou firmou. O výsledku je nutno sepsat zápis.

– zemní práce spojené s uvedením místa odpojení do původního stavu.

Náklady na všechny uvedené práce opět hradí ten, kdo odpojení vyžaduje.

Náklady na tento způsob odpojení jsou závislé na rozsahu potřebných zemních prací, objemu vody použité k opětovnému napuštění, ceně chemikálií k její úpravě a nákladech na vyvážení otopné soustavy. Odhadovaný náklad může dosahovat výše až 15 000 – 20 000 Kč.

 

Od 1.1.2017 platí povinnost prokázat, že připojení na systém CZT není pro povinnou osobu ekonomicky přijatelné pomocí energetického posudku dle vyhl. 480/2012. Tato povinnost platí i při přechodu na jiný než takzvaný alternativní systém dodávek energie – např. kotelna na zemní plyn. Při přechodu na tepelné čerpadlo, které je považováno za alternativní systém, se energetický posudek zpracovat nemusí. Energetické posudky může zpracovat pouze energetický specialista s oprávněním pro energetické posudky a audity (PENB nestačí).

 

Zaujalo-li vás toto téma, můžete využít služeb poradenského střediska Energy Centre České Budějovice, které již dvacátým rokem poskytuje zájemcům bezplatné a nezávislé poradenství týkající se stavební problematiky, vytápění, dotací pro energeticky úsporná opatření a pro obnovitelné zdroje atd. Poradenství je poskytováno osobně nebo telefonicky (bezplatná telefonní linka 800 38 38 38 nebo telefon 387 312 580, 773 124 580), popř. emailem (dotaz je nutné zaslat přes formulář MPO: http://url.googluj.cz/ene). Více informací na www.eccb.cz.

 

 

Autor: Ing. Jaroslav Winkler, energetický poradce ECČB

Komentáře

 1. Helena Šimíčková napsal:

  Dobrý den, přeposílám dotaz vedoucího stavebního úřadu ve Frýdku-Místku, který žádal o sdělení, zda při změně přípravy TUV, kdy způsob vytápění (CZT) zůstává zachován, je nutné postupovat dle ust. § 77 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb. V daném případě (u školského zařízení a v budoucnu asi i u bytových domů) dojde k „odpojení“ od stávajícího dálkového zdroje TUV a následně má být TUV nově připravována v nové plynové kotelně.

  Děkuji za odpověď.

  • Smieja napsal:

   Dobrý den, nám jako energetické poradně nepřísluší vykládat zákon. Podávám tedy pouze laický výklad s omezením na citaci příslušných zákonů (viz níže):

   Zmíněný § 77, odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb. uvádí:
   „Změna způsobu dodávky nebo změna způsobu vytápění může být provedena pouze na základě stavebního řízení se souhlasem orgánů ochrany životního prostředí a v souladu s územní energetickou koncepcí. Veškeré vyvolané jednorázové náklady na provedení těchto změn a rovněž takové náklady spojené s odpojením od rozvodného tepelného zařízení včetně odstranění tepelné přípojky nebo předávací stanice uhradí ten, kdo změnu nebo odpojení od rozvodného tepelného zařízení požaduje.“

   Dále uvádím §16, odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb.:
   „Právnická a fyzická osoba je povinna, je-li to technicky možné, u nových staveb nebo při změnách stávajících staveb využít pro vytápění teplo ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje, který není stacionárním zdrojem. Tato povinnost se nevztahuje na rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci a na případy, kdy energetický posudek prokáže, že využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, není pro povinnou osobu ekonomicky přijatelné.“ ECĆB

   • Tomáš Vlach napsal:

    Děláte vše proto, aby se neodpojovalo od CZT a chráníte svůj byznys. Odpojení orgány ŽP ani EK měst nemoho zasahovat do práv vlastníků nemovitosti ve stavebním řízení.
    Viz dokument na http://www.mvcr.cz
    Spravni_pravo_3-11web_felcman.pdf
    Najděte si to.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *