Vyhledat:

OZE VE VYTÁPĚNÍ

Úvodem je potřeba definovat, co jsou to OZE ? obnovitelné zdroje energií.

Je možno se setkat s představou, že OZE jsou “ty elektrárny na polích a loukách”, na které všichni musíme doplácet. Ne, není tomu tak, zde je definice:

Obnovitelnými zdroji se rozumí obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou energie větru, slunečního záření, vody, půdy, vzduchu, biomasy, skládkového a kalového plynu a geotermální energie.

V oboru vytápění pak lze prakticky využít nefosilní přírodní zdroje tepelné energie, jako je sluneční energie, která je využitelná přímo solárními kolektory, nebo prostřednictvím ohřevu vodních ploch, půdy a vzduchu, případně geotermální energie pak s využitím tepelných čerpadel.

Pod pojmem vytápění se zpravidla vybavuje představa nějakého kotle, ve kterém se spaluje palivo, tím vzniká teplo, které se otopnou soustavou přenáší do míst, kde potřeba vytápět nebo temperovat prostory, případně ohřívat teplou vodu. Obecně je známo, že při spalovacích procesech  dochází při hoření k vytváření kysličníků uhlíku a dalších látek, které jsou pak příčinou vzniku “skleníkových plynů”, se všemi dopady, které s tím souvisejí.

V souvislosti s celosvětovými snahami o snížení emisí CO2, které jsou přímou příčinou oteplování naší planety, byly přijaty závazky států, aby se učinila taková opatření, která oddálí očekávané katastrofy, které lidstvu hrozí.

Spalování fosilních paliv, jako jsou všechny druhy uhlí, ropné látky a také zemní nebo břidlicový plyn, má svou historii a také nepříznivé dopady na životní prostředí, zdravotní stav obyvatelstva a zmíněné klimatické změny. Je třeba si uvědomit, že jejich zásoby nejsou nekonečné a jsou prakticky neobnovitelné.

Ponechejme jiným odborníkům otázku dopravy, která se souběžně řeší, energetickou náročnost některých výrob, ale zůstaňme u stavebnictví, na které navazují profesní činnosti TZB.

Proč otvírám toto téma? Souvisí to s tím, že od roku 2020 se budou moci stavět i u nás jen domy s “téměř nulovou spotřebou energií”. Je třeba vysvětlit tento pojem. Na rozdíl od dosud propagovaných t. zv. “domů pasivních”, u kterých se uvádí, že prakticky žádné vytápění nepotřebují, protože jsou dokonale izolovány a utěsněny. Pak by podle tohoto tvrzení nebylo potřeba topenářů a tato profese by se mohla zrušit. Naštěstí se pohled na pasivní domy mění a nově pojatá koncepce vychází z toho, že nová výstavba se bude z hlediska hospodaření s energií orientovat především na využívání obnovitelných energií, které jsou prakticky k disposici kdekoli, jsou v dostatečném množství, jejich využití je technologicky zvládnuto a neprodukují žádné škodliviny.

Jak jistě všichni sledujeme, je tlak na zkvalitnění tepelných zdrojů, hlavně těch na tuhá paliva. Jenže to je jen začátek, který bude mít pokračování, přesně podle scénáře, likvidace tepelných zdrojů na fosilní paliva.

Podle Eurostatu jsou výsledky o prodeji tepelné techniky, hlavně kotlů, které zaznamenávají pokles jejich prodejů, ale proti tomu stojí statistky prodejů zařízení na využití obnovitelných zdrojů, kde je vidět jejich zvýšený prodej. To není propagace, ale doložená fakta.

Co z toho pro nás vyplývá?

Neberme na lehkou váhu uvedené skutečnosti a připravujme se to, že postupně bude narůstat zájem o využívání obnovitelných zdrojů a klasické kotle budou jimi nahrazovány jak v nové výstavbě, tak ve stávajících objektech. Někteří naši členové vycítili, že to je ten perspektivní směr a aktivně se snaží do “rozjíždějícího vlaku” nastoupit. Prošli odbornými kursy, seznámili se s tím, co je potřeba k zvládnutí instalace a zajištění servisu. Někteří zahrnuli do své nabídky instalace fotovoltaických systémů, někteří instalují i tepelná čerpadla.

Pokud se vrátíme k úvodu tohoto příspěvku, pak byla zmínka o domech s téměř nulovou spotřebou energie, kde především obnovitelné zdroje jsou tím správným řešením.

Základním energetickým zdrojem zde bývá tepelné čerpadlo nějakého systému, kterým lze objekt vytápět, případně chladit, ohřívat teplou (užitkovou) vodu, případně bazén. Důvodem tohoto řešení je skutečnost, že tepelné čerpadlo dokáže z okolí vytápěného/ochlazovaného objektu získat značné množství energie, jen s malým podílem dodané elektrické energie, což tvoří jen 25 až 30% ve srovnání s energií získanou. Nesprávně se to dá zjednodušeně označit, že pracuje účinností 300, ale taky 400 a více %. V technickém názvosloví se správně uvádí t. zv. topný faktor, nebo sezónní topný faktor.

Pokud chceme dosáhnout ještě lepších výsledků z hlediska ochrany životního prostředí, pak elektrickou energii pro pohon tepelného čerpadla lze vyrobit ve vlastní fotovoltaické elektrárně a dosáhneme tím, že získaná tepelná energie je naprosto čistá. Vhodným doplňkem fotovoltaické elektrárny je bateriové uložiště elektrické energie, která uskladňuje vyrobené přebytky na dobu, kdy elektrárna nemá zisky.

Tepelná čerpadla a fotovoltaické elektrárny jsou skvělým řešením, přičemž některé firmy u nás takovou kombinaci dodávají, což ovšem předpokládá zvládnout jak “topenařinu”, tak “elekrikařinu” a mít na to odborné pracovníky.

S využitím zmíněných technických prostředků lze dosáhnou z hlediska snižování energetické náročnosti staveb velmi dobrých výsledků a přibližovat se k energetické soběstačnosti, což je přesně v souladu s tím, jak by měla být výstavba koncipována od roku 2020. Je potěšitelné, že někteří investoři a developeři, aniž by je k tomu nějaký předpis nutil, řeší novou výstavbu uvedeným způsobem, tím získávají zkušenosti a náskok před konkurencí.

Aby nedošlo k nedorozumění, zásady výstavby po roce 2020 se nevztahují pouze k rodinným domkům, jak by se na první pohled mohlo zdát, ale dotýkají se veškeré výstavby. Rozvoj využití OZE bude mít vliv i na řešení teplárenství, využití energie odpadních vod, decentrální vytápěcí systémy apod.

V současné době převažuje názor veřejnosti, že tepelná čerpadla jsou vhodným zařízení především pro rodinné domy. Je také skutečností, že více než 90% instalací tepelných čerpadel je u nás instalováno v rodinných domech.

Ano, na trhu u nás jsou patrna především tepelná čerpadla o výkonu jednotek, maximálně desítek kW.

Pro větší, energeticky náročnější objekty jsou však vyráběna tepelná čerpadla s výkony ve stovkách kW, dokonce i s výkony v řádu MW. Z toho vyplývá výhodné vytápění, případně chlazení i pro velké objekty všeho druhu, budování decentrálních zdrojů tepla, případně jejich doplňování do stávajících systémů CZT.

Co z toho plyne? Pokud má být udržen krok s rozvojem techniky, navazující na nové trendy energeticky úsporného stavebnictví, vyplývající z povinnosti stavět od roku 2020 “téměř nulové domy”, pak je potřeba proškolit na nové technologie odbornou veřejnost, aby byli připraveni na to, že místo dosavadních instalací kotlů na různá paliva se budou brzy instalovat nové technologie, na příklad tepelná čerpadla, která mají zcela jiné požadavky na instalaci, než jakékoliv kotle.

Zájemcům o rozšíření znalostí v souvislosti s očekávanými změnami ve výstavbě,  umožní CTI ČR, prostřednictvím sekce obnovitelných zdrojů, získat informace na školeních a seminářích, které budou připravovány podle zájmu členů.

Své podněty, názory a dotazy směrujte na sekretariát CTI ČR.

 

Ing. Josef Slováček
garant sekce CTI ČR
pro obnovitelné zdroje

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *