Vyhledat:

Povinnosti provozovatelů kotlů v rodinných a bytových domech

Na majitele plynových kotlůa kotlů na pevná paliva se vztahují zákonné povinnosti související s provozem těchto zařízení.Za tímto účelem rozlišujeme revize a kontroly (servisní prohlídky)kotlů a čištění a kontroly spalinových cest. Konkrétní povinnosti provozovatelů vyplývají jednak ze způsobu vytápění, jednak z instalovanéhovýkonudaného kotle.

My se zaměříme napřehled legislativních předpisů, které platí pro rodinné a bytové domy s výkonem instalovaného kotle nižším než 50 kW. Tato hranice výkonu kotlů byla zvolena z důvodu, že se na provoz kotlů s instalovaným výkonem menším než 50 kW nevztahuje povinnost zabezpečit provoz kvalifikovanou obsluhou, tj. obsluhou s topičským průkazem. U bytových domů se tato povinnost vztahuje na domy využívané alespoň částečně ke komerční činnosti v pronajatých prostorách. Pro kotle vyšších výkonů platí mimo uvedených ještě některé další předpisy z oblasti bezpečnosti práce a hospodárnosti provozu.

Povinnost pravidelných kontrol se nevztahuje na majitele elektrokotlů, protože tyto kotle mají jednodušší konstrukci a neprobíhá v nich žádný proces spalování.

Kotle na pevná paliva, zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší

Kotle na pevná paliva používá v ČR k vytápění a přípravě teplé vody více než 500 tisíc domácností. Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. stanovuje provozovatelům kotlů na pevná paliva napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu zákonnou povinnostprovádět pravidelné kontroly technického stavu a provozu (revize).Nařízení se týká všech kotlů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10 kW až 300 kW včetně, bez ohledu na rok výroby či datum instalace.Pokud byl kotel uveden do provozu kdykoliv před 31.12.2016, vztahovala se povinnost provedení první revizní kontroly nejpozději k tomuto datu. Zákon se vztahuje i na krbové vložky.

Kde zjistíme tepelný příkon příslušného kotle? Zpravidla nikde. Tepelný příkon je veličinou, kterou si musíme odvodit sami, neboť ji výrobci kotlů na zařízeních obvykle neuvádějí. Jedná se o podíl výkonu a účinnosti. Tepelný výkon v kW nalezneme na štítku kotle, případně v návodu na obsluhu, ve kterém je zároveň uvedena i jeho účinnost.

Kontrolu kotle by měla provádět odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem daného zařízení. Seznam kontrolorů bývá uveřejněn na webových stránkách výrobců konkrétních kotlů. Pokud výrobce zanikl nebo se jedná o zařízení nezjistitelného původu, provede revizní kontrolu technik proškolený na obdobný typ výrobku. Dalšími možnostmi, kdezískat kontakt na proškoleného technika je internetový seznam techniků Asociace podniků topenářské techniky(www.aptt.cz),nebo seznam vedený Klastrem Česká peleta(www.topenaridotace.cz).

Jak probíhá revize kotle? Revizní technik zkontroluje celý kotel, tzn. jeho celistvost a těsnost, řídicí jednotku, regulátor a havarijní termostat, případně podávací zařízení a sklad paliva. Kontrola trvá zpravidla hodinu a její cena se pohybuje od 600,-Kč (bez nákladů na cestu). Kotel musí být před kontrolou ve studeném stavu. Technik v rámci kontroly zatopí, proto by mělo být připraveno dostateční množství předepsaného paliva. Výsledkem kontroly je zpráva, kterou technik na místězhotoví a předá majiteli. Povinností revizního technika je kromě kontrolní činnosti činnost poradenská a konzultační, směřující k bezproblémovému a hospodárnému používání kotle. Revizní kontrola musí být prováděna v intervalu dvou let.V případě zanedbání této povinnosti a nemožnosti předložit doklad o provedení revizní kontroly příslušným úřadům může být provozovateli udělena pokuta až do výše 20 tisíc korun. V případě spalování zakázaných paliv je horní hranice sankce ještě vyšší, a to až do výše 50 tisíc korun.

Plynové kotle, Vyhláška č. 85/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení

Provozovatelé plynových zařízení, která jsou v osobním užívání občanů, nemají zákonnoupovinnost provádět revize a kontroly. Přesto výrobci kotlů doporučujíobjednata realizovat jednou za rok servisní prohlídku kotle, která by se měla týkat především jeho seřízení a vyčištění. I takováto servisní prohlídka by měla být prováděna výhradně proškoleným technikem. Pravidelná údržba kotle zamezí nárůstu spotřeby, omezí množství emisí a zároveň je nutná pro zvýšení celkové životnosti zařízení. Výrobci nových kotlů navíc mohou mít tuto prohlídku uvedenou jako podmínku platnosti zákonné záruční lhůty.

Pokud jde o kotle, které jsou provozovány v domech využívaných pro komerční činnost (pronajaté prostory), má jejich majitel zákonnou povinnostnechat provést:

-každoročně kontrolu zařízení, o výsledku kontroly bude učiněn zápis;

-jednou za tři roky revizi, při které odborný technik zjistí těsnost rozvodů plynu a připojených zařízení, o výsledku bude rovněž učiněn zápis;

-provozní revizi v případech vyjmenovaných vyhláškou.

Účelem kontrol a revizí je zjistit, zda stav provozovaného zařízení odpovídá požadavkům bezpečnosti práce a technických zařízení a požadavkům požární bezpečnosti.

Spalinové cesty, Vyhláška č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

Zákonnou povinností provozovatelů kotlů na pevná, plynná i kapalná paliva je pravidelná údržba spalinových cest.

V případě kotlů určených pro pevná paliva, jejichž výkon je menší než 50 kW, jsou majitelé povinni čistit spalinové cesty třikrát za rok, pokud se jedná o sezónní provoz tak dvakrát za rok. Majitel může provádět čištění sám, ale i tak má povinnost nechat jednou za rok provést kontrolu spalinových cest příslušným odborníkem ? kominíkem nebo revizním technikem spalinových cest.

U kotlů na plynná paliva platí zákonná povinnost provádět každoročně čištění a odbornou kontrolu spalinových cest.

 

Termíny čištění a kontrol spalinových cest jsou v následující tabulce.

 

Výkon připojeného spotřebiče paliv Činnost Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné Kapalné Plynné
Celoroční provoz Sezónní provoz Celoroční provoz Sezónní provoz
do 50 kW včetně Čištění spalinové cesty 3 × za rok 2 × za rok 2 × za rok 1 × za rok 1 × za rok
Kontrola spalinové cesty 1 × za rok 1 × za rok 1 × za rok
nad 50 kW Čištění a kontrola spalinové cesty 2 × za rok 1 × za rok 1 × za rok

 

Servisní protokoly je třeba uschovat

Návštěvy servisních techniků a kominíků je potřeba umět doložit příslušnými protokoly a úkonech provedených v nemovitostech. Pokud majitel nedodrží předepsané povinnosti, vystavuje se riziku úředního postihu a též mu nemusí být vyplaceno plnění, kdyby došlo k pojistné události. Navíc je provoz neseřízeného kotle značně neekonomický a v krajním případě může ohrozit i bezpečnost a zdraví.

Bezplatné a nezávislé poradenství Energy Centre České Budějovice (ECČB)

Poradenské středisko Energy Centre České Budějovice každoročně poskytne bezplatnou konzultaci zhruba tisícovce klientů a velké procento těchto dotazů se týká právě vytápění. Mezi nejčastěji diskutovaná témata týkající se vytápění zdaleka nepatří pouze volba či výměna zdroje, využití obnovitelných zdrojů energie a možnost získání státní podpory např. ve formě kotlíkových dotací nebo Nové zelené úsporám, ale i otázky vyplývající z běžného provozu a legislativy s ním spojené. Konzultace probíhají formou osobních setkání nebo prostřednictvím emailových a telefonických porad. Bližší informace získáte na www.eccb.cz,

na konzultaci se můžete objednat na tel.číslech 387 312 580, 773 124 580 nebo 800 383 838 (bezplatná linka – záznamník).

Komentáře

 1. Marcela Loučková napsal:

  Dobrý den, jak často se musí provádět revize plynového kotle v bytě? děkuji Loučková

 2. JP napsal:

  Dobrý den, kdo zodpovídá za servisní prohlídky plynových kotlů a topidel v bytech? Provozovatel bytového domu, tudíž majitel, nebo nájemník bytu. Děkuji JP

  • Smieja napsal:

   Povinnost provádět servisní prohlídky plynových kotlů a jejich četnost není stanovena žádným předpisem. Povinnost vyplývá z obecného ustanovení v energetickém zákoně o povinnosti provozovatele plynového zařízení udržovat jej v řádném technickém a provozuschopném stavu.
   Četnost servisních prohlídek udávaná jako 1x za rok vyplývá z požadavku zachovat záruční dobu výrobku. Servisní prohlídku provádí servisní technik. Prohlídku zajišťuje ten, kdo by případnou záruku uplatňoval, tedy majitel kotle, kterým je ve většině případů majitel domu.
   Servisní prohlídka by se neměla zaměňovat s kontrolami, revizemi a zkouškami plynových zařízení. Tyto jsou stanoveny vyhláškou č. 85/1978 ČÚBP, která platí jen pro osoby podnikající, tedy pro majitele domu, který byty pronajímá. Navíc v sobě neobsahuje jen hořáky v kotlích, ale též rozvody , armatury, regulátory a plynoměry. Podle tohoto předpisu je četnost kontrol zařízení stanovena na jeden rok, pro revize jsou stanoveny zvláštní podmínky. Kontrolu provádí revizní technik.
   Povinností majitelů kotlů je též zajistit odbornou kontrolu spalinových cest podle vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. Provádí kominík – revizní technik spalinových cest.

 3. Marika napsal:

  Dobrý den , jak to bude s kotly na tuhá paliva v nájemních bytech, kde si každý nájemník topí sám v bytě , podle nového nařízení o výměně kotlů ?

  • Smieja napsal:

   Dobrý den, tato problematika je řešena v zákoně č. 201/2012 Sb., konkrétně v § 17 jsou uvedeny povinnosti provozovatele stacionárního zdroje. Ve zmíněném § 17, odst. 1, písm. g) se uvádí, že „provozovat spalovací stacionární zdroj na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a který není navržen rovněž pro přímé vytápění místa instalace, v souladu s minimálními požadavky uvedenými v příloze č. 11 k tomuto zákonu“. V příloze č.11 jsou pak uvedeny ony minimální provozní požadavky na emise CO, TZL (prachu) a TOC (celkový organicky vázaný uhlík) a ty odpovídají emisním limitům pro třídu kotlů 3, podle ČSN EN 303-5:2013. Platnost ustanovení tohoto paragrafu byla odložena na 1. září 2022. Zmíněný zákon tyto požadavky nevymezuje na určitý typ budov, to znamená, že platí pro všechny dle výše uvedené definice. ECČB

 4. Jiří Zavřel napsal:

  Dobrý den,
  bydlím v panelovém domě (bytového družstva) o 12-ti samostatných bytových jednotkách, kdy každá z nich je opatřena plynovým kotlem. Vím, že je povinností každého vlastníka 1x ročně provést čištění kotle a kontrolu spalinových cest a 1x za 3 roky provést celkovou revizi zařízení.
  Vzhledem k obavám některých vlastníků bytových jednotek k tomu, že někteří výše zmíněné nedodržují, bych se rád zeptal, zda po těchto lidech je možné požadovat předložení protokolu o provedené revizi plynového kotle.

  Děkuji za info

  • Smieja napsal:

   Dobrý den, tuto věc musíte řešit s majitelem bytových jednotek , v tomto případě je jím bytové družstvo.
   S pozdravem Smieja

 5. Tomáš Smutný napsal:

  Jsem správce domu který je v katastru označen jako bytový dům. Jsou zde ale pronajímány kanceláře, byt a chodí sem děti do zájmových kroužků. Vlastník zatí nenechal rekoladovat dům na stavbu občanské vybavenosti. Plynové kotle 2 x dakon 18 KW. revize není a ani výchozí. Ani na instalaci. Co mám dělat. Budu zase přinucen topit.

  • Smieja napsal:

   Přeji dobrý den a děkuji za dotaz, ke kterému uvádím:

   Základní podmínkou provozu je zajištění bezpečnosti provozu kotelny. To je podmíněno provedením výchozí revize podle dále uvedené části vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce č. 85/1978, která uvádí v § 2 odst. (1) a odst. (2).

   (1) Provedením revizí (§ 4) nebo zkoušek (§ 9) zařízení pověří organizace pracovníka, který má k této činnosti osvědčení o odborné způsobilosti (dále jen “revizní technik”). Toto osvědčení2) vydává inspektorát bezpečnosti práce3) (dále jen “inspektorát”) příslušný podle místa výkonu práce pověřovaného pracovníka.
   (2) Organizace může zajistit provádění revizí nebo zkoušek zařízení prostřednictvím jiné organizace, která má k této činnosti oprávnění4) vydané inspektorátem.
   O provedení revize je nutno požádat revizního technika s platným oprávněním. O výsledku zpracuje revizní technik revizní zprávu.
   Další podmínkou je revize spalinové cesty podle vyhlášky č. 34/2016 § 3, odst. (1) a odst. (2)
   (1) Revize spalinové cesty se provádí
   a) před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,
   b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
   c) před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,
   d) před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,
   e) po komínovém požáru, nebo
   f) při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.
   (2) Způsob revize spalinové cesty je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

   Revizi spalinové cesty může provádět revizní technik spalinových cest, napři. Podle § 3 odst. (1)

   Další podmínkou uvedení do provozu je kontrola účinnosti kotlů a rozvodů tepelné energie podle vyhlášky MPO č. 194/2013 Sb. Tuto kontrolu může provádět pouze pracovník s osvědčením energetického specialisty. Tato kontrola může být součástí výchozí revize, nebo pravidelné roční kontroly.

   Ing. Jar. Winkler
   energetický poradce ECČB

 6. František boudny napsal:

  Kdo zaplatí pokutu za provoz špatného kotle na uhlí? Majitel pronajímatel, který nechce kotel vyměnit. Nebo já nájemce, kdyz budu fyzicky topit?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *