Vyhledat:

Provozujete kotel na pevná paliva? Pozor, revize není kontrola.

Revize a kontrola kotle jsou pojmy, které jsou často zaměňovány. Přitom mají odlišný cíl, metody provedení, výstupy, zákonné lhůty a provádějí je osoby s odlišnými oprávněními. Pokud si objednáte revizi kotle a provede ji revizní technik kotlů, nesplnili jste zákonnou povinnost pravidelné kontroly kotle a hrozí vám pokuta až do výše 20 tisíc korun.

 

 

 

Kontroly kotlů

Každý provozovatel kotle na pevná paliva má zákonnou povinnost nechat každé tři roky zkontrolovat jeho technický stav. Jelikož se tato povinnost týká všech zdrojů spalujících pevná paliva s celkovým příkonem 10 kW a vyšším, které jsou napojené na soustavu ústředního vytápění, vztahuje se tato povinnost i na některá krbová kamna a krby s teplovodní vložkou.

Cílem pravidelných kontrol kotlů je minimalizace dopadu jejich provozu na životní prostředí. Kontroly kotlů primárně nesouvisí s bezpečností jejich provozu. Jedná se o vizuální kontrolu, nikoliv o měření. Zkoumá se celistvost a těsnost kotle, řídicí jednotka, regulace a havarijní termostat, podávací zařízení a sklad paliva, i co a jak se v kotli spaluje. Kontroloři jsou povinni poskytnout poradenství a doporučit postupy k vylepšení stávajícího stavu. Výstupem z kontroly je doklad o provedení kontroly (Doklad o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva), který může obsahovat doporučení týkající se bezpečnosti provozu, nicméně nesmí přerušit či ukončit provoz kontrolovaného zařízení. Tento doklad je nutné uschovat a na požádání předložit obecnímu úřadu s rozšířenou působností.

Kontroly kotlů mohou podle zákona o ochraně ovzduší provádět pouze fyzické osoby proškolené výrobcem daného kotle, který jim udělil oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě. Zákon tyto osoby označuje jako odborně způsobilé osoby (OZO). V lednu 2020 byla spuštěna on-line databáze OZO na adrese https://ipo.mzp.cz/. Po zadání adresy provozovatele dle občanského průkazu, okruhu vzdálenosti, ve kterém chceme OZO vyhledat, výrobce, typu, značky a modelu kotle lze nalézt oprávněnou osobu s co nejmenší dojezdovou vzdáleností, od které se odvíjí i cena. Finanční limit pro částku za provedení kontroly je stanoven vyhláškou Ministerstva životního prostředí a činí u kotlů a topidel bez regulační jednotky 1 585 Kč a u zdrojů s regulační jednotkou 1 848 Kč bez DPH.

 

Revize kotlů

Revize kotlů nemají nic společného se zákonnými pravidelnými kontrolami podle zákona o ochraně ovzduší  a běžných kotlů v domácnostech se netýkají.

Revize kotlů smí provádět pouze odborně způsobilá osoba, která k této činnosti získala osvědčení u Technické inspekce České republiky (TIČR). Takové osoby vlastní „kulaté“ razítko s označením „revizní technik kotlů“. Toto razítko je automaticky neopravňuje k provádění pravidelných povinných kontrol kotlů.

Revize kotlů spočívající především v tlakové zkoušce či zkoušce těsnosti. V případě, že revizní technik zjistí závažné nedostatky z pohledu bezpečnosti provozu, je oprávněn používání tohoto zařízení do odstranění zjištěných nedostatků zakázat.

 

Bezplatně vám poradí v Energy Centre České Budějovice

Pokud máte k této problematice dotazy, nebo pokud plánujete výměnu tepelného zdroje, stavbu či rekonstrukci domu, zvažujete možnost získání dotací a využití obnovitelných zdrojů energie, bezplatně a komerčně nezávisle vám poradí v poradenském středisku Energy Centre České Budějovice. Na osobní konzultaci se můžete objednat na tel. č. 387 312 580, 773 124 580 nebo na bezplatné lince 800 38 38 38. Odkaz na vkládání písemných dotazů naleznete na www.eccb.cz. Aktivity Energy Centre České Budějovice jsou financované z rozpočtu Jihočeského kraje.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *