Vyhledat:

Regulace teplárenství tématem mezinárodního workshopu Heating Regulation Workshop – Experiences across Europe

Energetický regulační úřad a Rada evropských energetických regulátorů (CEER) uspořádaly dne 16. 10. 2019 společný workshop s názvem „Heating Regulation – Experiences across Europe”. Setkání bylo zaměřené na  problematiku regulace sektoru teplárenství, hodnocení efektivity investic. Tématem byla i samotná budoucnost teplárenských sítí v národních a evropských klimaticko-energetických plánech. Hlavním cílem workshopu bylo sdílení a výměna zkušeností regulačních autorit jednotlivých států v oblasti teplárenství.

„Dálkové zásobování teplem je léty ověřenou technologií nejen v České republice, ale také v celé řadě dalších evropských zemí. V evropském kontextu je centrální výroba a rozvod tepla či kombinovaná výroba elektřiny a tepla vnímána jako jedna z možností, jak dosáhnout klimatických a energetických cílů,” pronesl ve své úvodní řeči předseda Rady ERÚ Stanislav Trávníček. „Ač je přístup k regulaci teplárenství napříč Evropou značně rozdílný, mnozí regulátoři se potýkají se stejnými problémy. Proto považuji workshop za velmi aktuální,” dodává Trávníček.

Workshop navštívilo přes čtyřicet účastníků, přičemž zhruba polovinu tvořili delegáti z celkem dvanácti dalších evropských zemí. Během workshopu zaznělo šest zahraničních prezentací popisujících přístup jednotlivých států k regulaci teplárenství, konkrétně se o své zkušenosti podělily Litva, Dánsko, Lotyšsko, Maďarsko, Chorvatsko a  Nizozemsko. Již při přednesu zahraničních příspěvků bylo zřejmé, že problematika teplárenství je velice specifická a regulace se nezřídka odlišuje v klíčových aspektech. Tematický obsah workshopu výrazně obohatil i  pohled generálního ředitelství EK pro energetiku na aktuální otázky a připravovanou legislativu na celounijní úrovni.

„Panovala shoda, že dodávka tepla je tou nejpřirozenější lidskou potřebou, a sama o sobě má proto vlastní specifika. K dodávkám tepla je nutné přistupovat komplexně, teplárenství regulovat s ohledem na harmonický vývoj společnosti i  vývoj regulace investic v dalších sektorech. Teplárenství je unikátním typem síťové služby, která nyní nezahrnuje pouze dodávku tepla, ale i dodávku chladu, využití odpadního tepla, dosahování energetických úspor a zřejmý vliv má i na klimatické a environmentální poměry v městských a obecních aglomeracích,” popisuje věcné závěry workshopu místopředseda CEER Martin Šik. „Evropští energetičtí regulátoři se chtějí intenzivně zapojit do diskuzí o roli teplárenství v transformaci energetiky a tento workshop k tomu významnou měrou přispívá,” uvedl dále Šik.

Předsedkyně CEER Annegret Groebel dodává: „Workshop byl velmi aktuální. Také CEER se připravuje na chystaný dekarbonizační balíček a obecně na evropskou zelenou dohodu, která bude bezpochyby zahrnovat i oblast tepla a roli, kterou CZT může hrát při plnění našich energetických a klimatických cílů.

CEER chce být spolehlivým partnerem jak pro Komisi, tak naše stakeholdery v oblasti regulace teplárenství. V  CEER usilujeme o šíření nejlepších regulatorních postupů, podrodu fungování trhů a posílení role zákazníků ve všech energetických sektorech.”

Workshop konající se v prostorách Technologické Agentury České republiky byl součástí projektu řešeného v rámci programu na podporu vědy a výzkumu pro potřeby státních institucí Beta2 s názvem „Hodnocení efektivity investic v regulovaných sektorech energetiky v ČR”.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *