Vyhledat:

Stanovisko k upozornění OTE ohledně vlivu opožděných výkazů na nárok na podporu

OTE zveřejnil upozornění pro výrobce, podle nějž s opožděným předáním dat o výrobě zaniká nárok na podporu pro daný měsíc (čtvrtletí). Je to skutečně tak? Domníváme se, že ne. Zde je zdůvodnění.

Upozornění OTE

Na začátku dubna zveřejnil operátor trhu na svých internetových stránkách upozornění pro výrobce, v němž uvádí, že v případě, že výrobce nedodá operátorovi trhu včas údaje a provozní data podle vyhlášky o vykazování energie, jeho nárok na podporu za vykazované období zanikne.

Polemizovat lze již nad relevancí takového zveřejněného upozornění operátora trhu, který nemá rozhodovací pravomoci ani oprávnění vydávat obdobné zprávy. Sdělení OTE není závazné pro rozhodování Energetického regulačního úřadu ani soudů v případě z něho vzniklých sporů. Zároveň však není možné ho nechat zcela bez povšimnutí, a to navzdory tomu, že zákon o podporovaných zdrojích energie (ZPOZE) ani nezná přestupek spočívající v opožděném odevzdání výkazu. Výrobci energie mohli doposud mít legitimní očekávání, že za opožděné vykázání vyrobené energie nebudou nikterak sankcionování, neboť taková byla dosavadní praxe.

Zdůvodnění avizované změny praxe

Na čem OTE zakládá své tvrzení o změně dosavadní praxe? OTE se odkazuje na nejmenovaná správní řízení před ERÚ, která jsou dosud neveřejná a nebyla ani pravomocně ukončena. Je tedy nemožné závěry OTE z těchto řízení dopodrobna prověřit. Operátor trhu však zjevně vychází ze znění ustanovení § 4 odst. 6 písm. d) ZPOZE, podle kterého se podpora elektřiny nevztahuje mimo jiné na elektřinu vyrobenou výrobcem, který nesplní povinnost vůči operátorovi trhu podle § 11a odst. 6, odst. 7 písm. a), 8 nebo 9 ZPOZE“.

V uvedených ustanovení se pak ve vztahu k povinnosti vykazování uvádí, že je výrobce povinen:

  • v případě podpory formou zelených bonusů „předat elektronickou formou operátorovi trhu úplné a pravdivé naměřené nebo vypočtené hodnoty a další údaje v členění podle jednotlivých druhů podporovaných zdrojů a předávacích míst výroben elektřiny a jejich evidenci podle prováděcího právního předpisu“,
  • respektive v případě podpory formou výkupních cen „předat elektronickou formou operátorovi trhu úplné a pravdivé údaje k jim provozované výrobně elektřiny v členění dle jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů a vést jejich evidenci podle prováděcího právního předpisu“.

Prováděcím právním předpisem je pro obě varianty vyhláška o vykazování energie, která má stanovit taktéž rozsah těchto údajů a termín a způsob předání. Výrobcům lze pochopitelně doporučit, aby předávali OTE požadované výkazy ve lhůtách dle vyhlášky, avšak opožděné splnění této vykazovací povinnosti nelze spojovat se zánikem nároku na podporu. (Nesplnění už ano.)

Nesplnění vs. porušení povinnosti

V tomto ohledu je totiž již ze samotného ustanovení § 4 odst. 6 písm. d) ZPOZE patrné, že sankce ztráty nároku na podporu se vztahuje pouze a výhradně k nesplnění povinnosti výrobce vůči operátorovi trhu podle § 11a ZPOZE, a nikoliv k porušení povinnosti výrobce podle § 11a ZPOZE. Nesplnění a porušení přitom v právu není totéž.

Právní doktrína v souladu s ustanovením § 1908 občanského zákoníku dovozuje, že závazek lze splnit také pozdním splněním. V zásadě tedy mohou nastat tři situace:

  1. a) výkazy jsou operátorovi trhu předány ve stanovené lhůtě, čímž dochází ke splnění povinnosti výrobce;
  2. b) výkazy jsou operátorovi trhu předány po stanovené lhůtě, čímž dochází taktéž ke splnění povinnosti výrobce, avšak výrobce může nést následky porušení povinnosti předat výkazy operátorovi trhu včas, jako je zejména povinnost k náhradě takto vzniklé újmy;
  3. c) výkazy nejsou operátorovi trhu předány vůbec, čímž trvá stav nesplnění povinnosti výrobce, a tedy na elektřinu vyrobenou tímto výrobcem se provozní podpora nevztahuje.

Při opožděném předání výkazů podle vyhlášky o vykazování energie může tedy nastat stav porušení povinnosti výrobce dle § 11a ZPOZE, závazek jako takový je však splněn a tedy nejsou naplněny předpoklady pro aplikaci ustanovení § 4 odst. 6 písm. d) ZPOZE. 

Výklad operátora trhu není zcela souladný ani se samotnou vyhláškou o vykazování energie, která umožňuje výrobci splnit povinnost předání pravdivého a úplného výkazu ve smyslu § 11a ZPOZE i po uplynutí lhůty 10 (15) kalendářních dnů následujícího měsíce, a to prostřednictvím tzv. opravného výkazu, který lze vyplnit i ve lhůtě tří měsíců od uplynutí původní lhůty.

Lze tedy uzavřít, že v případě, že výrobce předá operátorovi trhu výkazy dle vyhlášky o vykazování energie opožděně, splní i v takovém případě svou povinnost podle § 11a ZPOZE a na takto vykázanou vyrobenou elektřinu se provozní podpora vztahuje. Závěry operátora trhu shledáváme v tomto směru za nesprávné.

Autor: Filip Nečas

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *