Vyhledat:

Štítky energetické účinnosti kombinovaných souprav pro vytápění a přípravu teplé vody

Nová legislativa připravila od září roku 2015 pro topenářské a montážní firmy povinnost zpracovávat tzv. systémové štítky energetické účinnosti instalovaného systému pro topné systémy včetně souvisejících komponentů. Nárůst popularity kombinovaných systémů složených z několika zdrojů tepla s sebou přináší povinnost vystavit pro tento systém odpovídající energetický štítek.

Energetický štítek je graficky přehledné vyobrazení energetické efektivity vybraných zařízení, jehož provoz je závislý na spotřebě primární energie. Energetické štítky byly dlouhou dobu spojeny s domácími spotřebiči, teprve nedávno bylo zavedeno energetické štítkování budov. Odtud byl už jen krůček k zavedení energetických štítků pro další zařízení, jakou jsou ohřívače pro vytápění a přípravu teplé vody.

Důvodem pro zavedení energetických štítků je snaha o zvyšování energetické efektivity a snižování spotřeby primární energie.Oboru vytápění a přípravy teplé vody přináší energetické štítky možnost jednoduchého porovnávání mezi jednotlivými zdroji tepla, a jsou proto dobrým vodítkem pro zákazníka při výběru typu zdroje. Se štítkováním přichází i ekodesign. Ekodesign výrobků je preventivním přístupem ke snížení vlivu výrobků na životní prostředí při současném zachování jejich funkčních vlastností, což je základní princip trvale udržitelného rozvoje. V praxi jsou pro vybrané výrobky předepsány minimální hodnoty energetické efektivity, kterou musí splnit, aby je bylo možné uvádět na trh v Evropské unii. Princip je tedy stejný jako u udělování označení CE.

Dohled nad dodržováním podmínek štítkování a ekodesignu provádí prostřednictvím příslušných orgánů každý členský stát Evropské unie individuálně (v České republice je to Státní energetická inspekce). U výrobků probíhá ověřování u jednoho výrobku dané modelové řady na certifikované zkušebně. Model projde zkouškou a považuje se za vyhovující, jestliže splní podmínky ekodesignu (minimální energetické efektivity a maximální hladiny akustického výkonu) a odchylka mezi stanovenými hodnotami a hodnotami deklarovanými výrobcem není vyšší než limit (např. pro sezónní účinnost vytápění a účinnost přípravy teplé vody je maximální odchylka 8 %). Pokud výrobek nevyhoví podmínkám a existuje předpoklad, že i ostatní jednotky modelu nevyhovují, jsou vybrány další 3 jednotky daného modelu, které jsou přezkoušeny. Pokud nesplní podmínky, je prohlášeno, že tepelné čerpadlo nevyhovuje, a o výsledku měření jsou obeznámeny i ostatní členské státy EU.U energetického štítku systému lze kontrolovat pouze jeho správnost po formální stránce a úplnost dokumentace.

Odpovědnost za úplnou dokumentaci výrobků a vyhovění požadavkům definovaným v nařízeních má:

  • výrobce z Evropského hospodářského prostoru (dále jen EHP),
  • dovozce zařízení ze zemí mimo EHP,
  • autorizovaný zástupce z EHP zastupující výrobce pocházejícího mimo EHP.

Odpovědnost za vyhotovení štítku soustavy má dodavatel zařízení. Dodavatelem se rozumí firma, která prodává, pronajímá, nebo vystavuje produkty pro koncové zákazníky. Ve většině případů je to instalační firma.

Související legislativa

Legislativa související se štítkováním prošla od svého zavedení významným vývojem. Původ štítkování lze najít ve Směrnici Rady 92/75/EHS, která zavedla štítkování domácích spotřebičů, které se začaly povinně označovat až od roku 2001. V roce 2005 vyšla Směrnice 2005/32/ES o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů. Zde byly poprvé uvedeny požadavky na minimální energetickou účinnost, případně minimální energetické standardy. Tato směrnice byla aktualizovaná Směrnicí 2009/125/ES o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie, která zavádí pojem “energyrelatedproducts (ErP)” (výrobky spojené se spotřebou energie). Jejím cílem je dále snižovat spotřebu energie zvyšováním energetické účinnosti výrobků. V roce 2010 byla přijata směrnice 2010/30/ES o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie. Tato směrnice rozšiřuje oblast výrobků podléhajících štítkování a ekodesignu i mimo výrobky pro domácnosti. Seznam výrobků podléhajících štítkování a ekodesignu včetně příslušných legislativních dokumentů je na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu na http://www.mpo.cz/dokument158127.

Z předchozích směrnic vychází čtyři zásadní dokumenty – Nařízení Komise 811 až 814 – přijaté v roce 2013, které předepisují pravidla pro energetické štítkování a uvádění výrobků a souprav pro vytápění vnitřních prostor a zařízení pro přípravu teplé vody. První z požadavků vstupují v platnost 26. září 2015. Smyslem uvedených nařízení je zamezit uvádění nekvalitních výrobků na evropský trh a zjednodušit orientaci spotřebitele v nabídce ohřívačů teplé vody a zdrojů tepla pro vytápění, jako jsou spalovací zařízení na fosilní paliva (kromě pevných paliv), elektrokotle, ohřívače vody (elektrické, plynové, případně kombinované se solárními zařízeními).

Požadavky na další zdroje tepla pro vytápění jsou v nařízeních:

  • Nařízení Komise 2015/1185 – lokální topidla na tuhá paliva,
  • Nařízení Komise 2015/1188 – lokální topidla (plynová a elektrická),
  • Nařízení Komise 2015/1189 – kotle na tuhá paliva.

Předchozí nařízení se týkají pouze ekodesignu příslušného zdroje tepla, který v současnosti není napojen na štítkování, a to ani v soupravě. Na doplnění nařízení pro štítkování se ale pracuje.

Štítkování a uvádění informací jednotlivých výrobků a souprav pro přípravu teplé vody je uvedeno v Nařízení Komise 812/2013. Jsou zde stanoveny komplexně požadavky na informace uvedené na štítku, v informačním listu, v technické a reklamní dokumentaci. Zařízení pro přípravu teplé vody je podle definice zařízení, které je napojeno na vnější přívod pitné nebo užitkové vody. Za zařízení pro přípravu teplé vody tedy lze považovat pouze zařízení s integrovaným zásobníkem pro teplou vodu, nebo dodávané a zkoušené s konkrétním zásobníkem teplé vody. Například za zařízení pro přípravu teplé vody nelze považovat tepelné čerpadlo napojené přes výměník k vnější akumulační nádobě na teplou vodu. K nařízení 812/2013 ještě vyšlo Sdělení Komise 2014/C 207/03, které definuje použité zkušební normy, okrajové podmínky a postupy zkoušení jednotlivých zdrojů tepla pro přípravu teplé vody a výpočtové postupy hodnocení.

Požadavky na ekodesign ohřívačů teplé vody jsou uvedeny v Nařízení Komise 814/2013. Požadavky na energetickou účinnost jsou jednotné pro všechnyohřívače vodyspotřebovávající neobnovitelnou energii, a lze proto porovnat tepelné čerpadlo pro ohřev vody například s elektrickým zásobníkovým ohřívačem vody nebo plynovým ohřívačem vybaveným solárním zařízením. Na energetickém štítku zařízení je stručně uvedena energetická třída, která jednoduše naznačuje jeho energetickou náročnost.

Pro zdroje tepla pro vytápění a tzv. kombinované zdroje tepla (pro vytápění a přípravu teplé vody) jsou požadavky na uvádění parametrů na energetickém štítku stanoveny v Nařízení Komise 811/2013. Kombinovaným zdrojem tepla pro vytápění a přípravu teplé vody se rozumí pouze kompaktní jednotka, která má samostatný přívod studené vody. Nařízení klade požadavky na obsah technické dokumentace, zkoušení, ale i na obsah reklamní dokumentace. K nařízení 811/2013 vyšlo podobně jako v předchozím případě Sdělení Komise 2014/C 207/02. Požadavky na minimální energetickou účinnost vytápění a v případě kombinovaných ohřívačů i přípravu teplé vody jsou vyjmenovány v Nařízení Komise 813/2013.

 

Štítky výrobků

Legislativně nařízená povinnost označování výrobků energetickými štítky se týká ohřívačů pro přípravu teplé vody o topném výkonu < 70 kW a zásobníků o užitném objemu teplé vody < 500 l. Požadavky ekodesignu jsou pro tyto výrobky stanoveny až do výkonu < 400 kW a zásobníku s užitným objemem teplé vody < 2000 l.

V případě vytápění je požadováno označování výrobků energetickými štítky až do topného výkonu <  70 kW. Požadavky ekodesignu platí i pro výrobky s topným výkonem < 400 kW.

Informační list výrobku

Kromě označování energetickými štítky je předepsán obsah technické a další dokumentace. Informační list výrobku má býtobsažen v brožuře k výrobku nebo jiné dokumentace, která musí být minimálně součástí balení výroku. Jsou v něm popsány základní informace o konkrétním zařízení. Je předepsán jeho obsah včetně pořadí informací v něm uvedených a to pro ohřívače (pro vytápění, pro přípravu teplé vody, kombinované), regulátory teploty a solární zařízení. Informační listy výrobků jsou hlavním zdrojem informací pro tvorbu energetických štítků souprav.

Kromě informačních štítků je předepsán i povinný obsah technické dokumentace včetně tabulky technických parametrů, který je podobně jako informační štítek zdrojem informací pro štítky souprav.

Štítkování souprav

Energetické štítky souprav se týkají zařízení pro přípravu teplé vody, vytápění nebo kombinace skládajícího se z více komponent uzpůsobených konkrétní instalaci dodavatelem. Definice se liší podle typu zařízení:

  • pro vytápění obsahuje souprava vždy ohřívač nebo kombinovaný ohřívač, regulátor teploty anebo solární zařízení,
  • pro přípravu teplé vody obsahuje soustava vždy ohřívač a solární zařízení.

Solární zařízení v sobě obsahuje vždy solární kolektor a někdy i akumulační zásobník, případně čerpadlo okruhu kolektoru. Pokud je dodáváno jako jednotka obsahující konkrétní typ kolektoru, čerpadlo a zásobník s označením modelu je nabízeno a dodáváno pouze se štítkem výrobku, v ostatních případech je označováno štítkem soupravy.

Pokud má souprava zdroj tepla bez vnitřního zásobníku teplé vody a je napojena na zásobník teplé vody (například tepelné čerpadlo na externí zásobník teplé vody), není tento zásobník součástí štítku soustavy.  To stejné platí pro akumulační zásobník zapojený mezi ohřívač a otopnou soustavu, kde se akumulační zásobník bere jako součást otopné soustavy a ne zdroje tepla.

Pokud je dodávána do již existující soustavy pouze některá komponenta nejedná se o dodávku soupravy a nevzniká povinnost přípravy energetického štítku soupravy.

 

Publikace zdarma

Více informací k tomuto aktuálnímu tématu, schémata konkrétních soustav a základní postup pro výpočetenergetického štítku dané soustavy naleznete v publikaci Štítky energetické účinnosti kombinovaných souprav pro vytápění a přípravu teplé vody, kterou vydalo a zdarma distribuuje poradenské středisko Energy Centre České Budějovice, z.s. (www.eccb.cz).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *