Vyhledat:

ZBYTEČNÝMI CHYBAMI SE MAJITELÉ RODINNÝCH DOMŮ PŘIPRAVUJÍ O KOTLÍKOVOU DOTACI

V březnu letošního roku vyhlásilo ministerstvo životního prostředí 2. výzvu kotlíkových dotací k výměně starého kotle za nový. Kraje mají k dispozici částku téměř 3,5 miliardy korun.

 

V první výzvě se v každé desáté žádosti o kotlíkovou dotaci objevily chyby. Pokud šlo o formální nedostatky, žadatelé byli vyzváni, aby je opravili. Když tak neučinili, jejich žádosti byly vyřazeny. V druhé výzvě,podle prozatímních zjištění z krajů, se nedostatky objevují znovu. Např. v Moravskoslezském kraji je to celkově špatná úroveň dokladů o kontrole technického stavu a provozu starého kotle.Podmínky pro přiznání dotace v druhé výzvě se v jednotlivých krajích liší a lidé mají stále problém se v nich zorientovat.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 

KOTLÍKOVÉ DOTACE: 2. VÝZVA

 • Vyhlášení výzvy pro kraje: března 2017
 • Příjem žádostí pro kraje: března 2017
 • Příjem žádostí pro občany: nejpozději do 31. 10. 2017
 • Alokace: 3, 422 mld. Kč

HLAVNÍ ZMĚNY 2. VÝZVY

 • Zrušení povinnosti realizace tzv. mikroenergetických opatření
 • Podporovány nejsou kotle na uhlí, kombinované kotle s ruční dodávkou paliva
 • Povinná příloha žádosti: doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího kotle
 • Prioritizace OZE: zavedení stropů dle typu nového zdroje

 

ŽÁDOSTI

 

Příjemci dotace jsou výhradně fyzické osoby, nevztahuje se na OSVČ. Na výměnu jednoho zdroje tepla je možné zaregistrovat a podat pouze jednu žádost o dotaci. Vlastník více rodinných domů nebo bytových jednotek může podat žádost ke každému z nich.

 

DOKUMENTY K DOLOŽENÍ ŽÁDOSTI

Jednotlivé kraje si stanovují svá vlastní pravidla. Nutné je předložení minimálně těchto dokumentů:

 • Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k rodinnému domu.
 • Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce.
 • Písemný souhlas vlastníka pozemku (pokud je odlišný od vlastníka nemovitosti)
 • Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu. Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném/ých palivu/ech.
 • Doklad o kontrole technického stavu a provozu původního kotle na pevná paliva v souladu s § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší.
 • Další přílohy definované příslušným krajem dle jeho individuálních potřeb, souvisejících s nastavením přidělování podpory.

 

Způsoby podání žádosti se kraj od kraje liší. Český plynárenský svaz doporučuje žadatelům, aby se detailně seznámili s podmínkami ve svém kraji. Za nejlepší a nejjednodušší způsob považuje ten, který zvolil například Moravskoslezský kraj. Na internetu si může žadatel na webových stránkách žádost přichystat předem a v den D a hodinu H ji odeslat. Následně mu systém vygeneruje pořadové číslo a žadatel pak má lhůtu několika dnů na fyzické dodání dokumentů na úřad.

Většina krajů se rozhodla pro způsob elektronického vyplnění žádosti. Při podání žádosti elektronickou formou je rizikem podcenění IT stránky, kdy může dojít k přetížení nebo nefungování webového rozhraní například při odesílání registračního formuláře. Pokud k tomu dojde, je žadatel v podstatě připraven o možnost úspěšného podání žádosti.

 

DOPORUČENÍ PRO ÚSPĚŠNOU REALIZACI

Výše dotace, která pokrývá více než polovinu investičních nákladů, láká další žadatele a dosud nerozhodnuté majitele starých kotlů. Na druhé straně tato skutečnost aktivovala řadu firem, z nichž některé bez patřičného know-how a technického zázemí lidem nabízejí vyřízení žádostí, zakoupení zařízení a následnou montáž. Neodborný a nekompetentní postup může majitelům rodinných domů přinést v budoucnu nemalé problémy. V poslední době se vyskytují i podvodné firmy nebo firmy, které slíbí vyřízení dotace, ale nakonec nechají zákazníka tzv. na holičkách.

 

Správný postup kotlíkové dotace od firmy na klíč.

Před schválením žádosti:

 

 • Oslovení firmy zákazníkem.
 • Firma provede fotodokumentaci stávajícího kotle na pevná paliva.
 • Projednání technického řešení se zákazníkem.
 • Doporučení optimálního typu např. Plynového kotle.
 • Součinnost při zajištění dalších potřebných příloh k žádosti
 • Příprava podkladů pro podání žádosti o dotaci.
 • Zaregistrování elektronické žádosti a následné doručení žádost v papírové podobě včetně všech požadovaných příloh.

Po schválení žádosti:

 

 • Uzavření smlouvy o dotaci mezi příslušným krajským úřadem a zákazníkem.
 • Výměna tepelného zdroje.
 • Příprava dokumentů potřebných k vyúčtování dotace (v součinnosti s žadatelem).
 • Předání na příslušný krajský úřad.

 

Realizační firma je povinna dodržet zejména nastavené podmínky dotace v daném kraji, předem dohodnuté podmínky výměny (termín realizace, značku a typ kotle, radiátorů, termostatu apod.) a veškerou platnou legislativu. V neposlední řadě je třeba klást důraz na dodržení všech zásad bezpečnosti práce.

Výměna kotle (realizace) závisí primárně na krajích, tedy jak rychle dotaci schválí. To může trvat i několik měsíců. Samotnou výměnu kotle lze zvládnout během několika dnů, vše záleží na rozsahu dohodnutých prací a pečlivé přípravě celé akce.

 

NEJČASTĚJŠÍ NEDOSTATKY

 

Nemovitost, v níž se mění kotel, nesplňuje definici rodinného domu nebo zatížení nemovitosti zástavním právem.

Nedoložení fyzické žádosti,podání pouze elektronické žádosti.

Žadatel není vlastníkem/spoluvlastníkem nemovitosti.

Nedoložená fotodokumentace nebo nejednoznačně průkazná fotodokumentace.

Původní kotel není kotel na pevná paliva s ručním přikládáním, příp. se jedná o kamna.

Kotel je/byl v roce 2017 v provozu a žadatel nepředloží revizní zprávu.

Původní kotel není nebo již byl zlikvidován a není fotodokumentace.

Kotel byl zlikvidován, ale doklad o likvidaci potvrdila neoprávněná osoba, např. dodavatelská firma

Chybějící doklad o kontrole starého kotle, nahrazovaný čestným prohlášením.

Nedostatečný položkový rozpočet pro uznatelnost nákladů.

Předkládání příkazů k úhradě namísto dokladů prokazujících provedení úhrady (výpisy z účtů, historie transakcí).

Absence podpisu žadatele na kopiích bankovních výpisů o úhradě faktur, na finančním vyúčtování, na dokladu o likvidaci původního kotle.

Neoznačení faktur názvem a číslem projektu kraje.

Nedodržování povinnosti podrobného rozpisu způsobilých výdajů.

 

Kraje se snaží vyjít žadatelům vstříc a v součinnosti s nimi nedostatky vyřešit.

Příklad 1: Požadované dokumenty k žádosti v Moravskoslezském kraji

 • Originální žádost vygenerovaná a vytištěná z elektronické aplikace.
 • Smlouva nebo potvrzení z banky o vedení běžného účtu (účet musí být na žadatele).
 • Fotodokumentace původního kotle napojeného na otopnou soustavu
  a komínové těleso.
 • Doklad o kontrole technického stavu a provozu původního kotle.
 • Souhlas s realizací dílčího projektu(většinoví spoluvlastníci rodinného domu/bytové jednotky, vlastník pozemku, je-li odlišný od vlastníka domu).
 • Plná moc (notářsky nebo úředně ověřená) pro pověřenou osobu(pokud žádost za žadatele vyřizuje/podepisuje někdo jiný).
 • Čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči statutárnímu městu Ostrava(pouze žadatelé, kteří realizují výměnu na území města Ostravy).

Příklad 2: Požadované dokumenty v Moravskoslezském kraji po schválení dotace

 • Fotodokumentace odpojeného a znehodnoceného původního kotle (z fotografií musí být zřejmé, že se jedná o tentýž kotel, jehož fotografie jste přikládali k žádosti).
 • Kopie potvrzení o likvidaci původního kotle (vzor je k dispozici na krajských kotlíkových webových stránkách).
 • Finanční vyúčtování – seznam účetních dokladů (vzor je k dispozici na krajských kotlíkových webových stránkách).
 • Kopie účetních dokladů (faktury, paragony) a doklady o jejich úhradě (příjmové doklady, bankovní výpisy).
 • Fotodokumentace nového zdroje tepla (je-li možné, vč. výrobního štítku).
 • Kopie dokladu o instalaci a uvedení nového zdroje tepla do provozu.
 • Kopie protokolu o revizi spalinové cesty.

Příklad 3: správná fotodokumentace stávajícího kotle

DEFINICE POJMŮ

Co je to kotel?

Kotlem se rozumí zařízení umístěné mimo obytné místnosti, v němž se spalováním paliv získává pouze tepelná energie, která se předává teplonosné látce určené pro soustavu vytápění.

 Co jsou to kamna?

Kamny se rozumí zařízení umístěné v jedné nebo více obytných místnostech, v němž se spalováním paliv získává tepelná energie, která je předávána sáláním (tepelným zářením) a vzdušnou konvekcí (prouděním) do prostoru, případně z části i teplonosné látce určené pro soustavy vytápění.

 Co je to rodinný dům?

Rodinným domem se rozumí stavba pro bydlení, ve které dle § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Za rodinný dům je pro účely kotlíkových dotací považován také bytový dům, v němž jsou nejvýše tři samostatné byty a obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt.Objekt musí být vytápěn kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním, který musí být schopen plnit funkci hlavního zdroje vytápění. Tento původní kotel musí být ekologicky zlikvidován, nelze jej tedy ponechat jako doplňkový zdroj vytápění. Výměna kotle v jiných typech staveb (např. chaty) není podporována

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *